Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Veselíčko

2. Důvod a způsob založení

Obec Veselíčko (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.1990 v souladu se zákonem č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.
 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Veselíčko 68, 751 25  Veselíčko

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Veselíčko 68, 751 25  Veselíčko

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa: (úřední dny) 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Mimo úřední dny je třeba schůzku předem telefonicky domluvit. Pracovníci obce mohou být na školeních či jednáních.

4.4 Telefonní čísla

+420 581 793 255

4.5 Čísla faxu

+420 581 793 255

4.6 Adresa internetové stránky

www.obec-veselicko.cz

4.7 Adresa e-podatelny

urad.veselicko@iol.cz

4.8 Další elektronické adresy

info@obec-veselicko.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo úctu: 3326831/0100 Banka: Komerční banka

6. IČ

00302198

7. DIČ

neplátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Závěrečný účet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 Základní informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v hodinách pro veřejnost. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

10.1 Lhůty pro vyřízení žádosti

 • poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti –  do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení
 • je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání
 • podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů
 • rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů
 • upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy

11. Opravné prostředky

11. 1 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah

 • odvolání se podává písemně modrou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje

 • zastupitelstvo obce – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

11. 2 Lhůty pro vyřízení odvolání

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

ODPOVEDNI-FORMULAR_2015-04-17_VESELÍČKO

13. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14. 1. 1 Obecně závazné vyhlášky

14. 1. 2 Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

14. 1. 3 Usnesení zastupitelstva

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Programové vybavení CODEXIS® ONLINE

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012 – Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva za rok 2013 – výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2014 – výroční zpráva 2014 Výroční zpráva za rok 2015 – Výroční zpráva za rok 2015 (staženo 189× ) Výroční zpráva za rok 2016 –Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva za rok 2017 – Výroční zpráva za rok 2017
Zavádíme mobilní rozhlas
Mapový portál Geosense

Hlášení rozhlasu

 • 12.12.2018

  Dnes se od 17 hodin uskuteční tradiční akce Vánoční zpívání, tentokrát opět, a po celou dobu, u zámku. Vystoupí děti z mateřinky, osecké školy a SHV. Program začíná v 17 hodin a po celo…

Starší hlášení

Nejnovější foto

Koncert P. Vyňuchal v muzeu

15.12.2018 - Koncert v muzeu

Zahájení výstavy Advent v muzeu

7.12.2018 Advent v muzeu

Slavnostní pochod vesnicí - foto Monika Fridrišková

28.10.2018 - Slavnostní pochod vesnicí ke 100. výročí vzniku Československa

Starší fotogalerie

Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Živé snímky z webkamery
Projekt sociální bydlení

Aktuality

Archiv aktualit

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Newsletter

Budeme vás pravidelně informovat o novinkách obce. Pro přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje zadejte svůj e-mail.

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Aktualizuje Bc. Adéla Giblová / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov