Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Veselíčko

2. Důvod a způsob založení

Obec Veselíčko (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.1990 v souladu se zákonem č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Zastupitelé

Organizace a spolky

Komise a výbory 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Veselíčko 68, 751 25  Veselíčko

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Veselíčko 68, 751 25  Veselíčko

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa: (úřední dny) 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Mimo úřední dny je třeba schůzku předem telefonicky domluvit. Pracovníci obce mohou být na školeních či jednáních.

4.4 Telefonní čísla

+420 581 793 255

4.5 Čísla faxu

+420 581 793 255

4.6 Adresa internetové stránky

www.obec-veselicko.cz

4.7 Adresa e-podatelny

urad.veselicko@iol.cz

4.8 Další elektronické adresy

info@obec-veselicko.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo úctu: 3326831/0100
Banka: Komerční banka

6. IČ

00302198

7. DIČ

neplátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Závěrečný účet

9. Žádosti o informace

Rok 2019:

Rok 2021:

 • 1) Odpovědi na dotazy dle zákona 106/1999 Sb.: 9.6.2021 doručeno: dotaz, odpověď
 • 2) Odpovědi na dotazy dle zákona 106/1999 Sb.: doručeno 27.10.2021: odpověď: 9.11.2021

Rok 2022:

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 Základní informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v hodinách pro veřejnost. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

10.1 Lhůty pro vyřízení žádosti

 • poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti –  do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení
 • je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání
 • podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů
 • rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů
 • upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy

11. Opravné prostředky

11. 1 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah

 • odvolání se podává písemně modrou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje

 • zastupitelstvo obce – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

11. 2 Lhůty pro vyřízení odvolání

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

ODPOVEDNI-FORMULAR_2015-04-17_VESELÍČKO

13. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14. 1. 1 Obecně závazné vyhlášky

14. 1. 2 Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

14. 1. 3 Usnesení zastupitelstva

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Programové vybavení CODEXIS® ONLINE

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012 – Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva za rok 2013 – výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014 – výroční zpráva 2014

Výroční zpráva za rok 2015 – Výroční zpráva za rok 2015 (staženo 845× )

Výroční zpráva za rok 2016 –Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017 – Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018 – Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019 – Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020 – doc08498020210303153403

Výroční zpráva za rok 2021- Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022-Výroční zpráva za rok 2022

18. Informace o zpracování osobních údajů

 

Důležité zprávy o dění v obci na telefon
Mapový portál

Nejnovější foto

Zpívání u zámku v roce 2022

Zpívání u zámku, 7. 12. 2022

Veselé vánoční betlémy 2022

Veselé vánoční betlémy 2022, 27. 11. 2022, Muzeum Záhoří

Rozsvěcování vánočního stromku 2022

Rozsvěcování vánočního stromku 2022, 27. 11. 2022

Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Povodňový portál
Projekt sociální bydlení
Koronavirus
Kanalizace Tupec - výstavba 2020

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Hlášení rozhlasu

30. 1. 2023

Pošta Veselíčko informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost. Provoz bude omezen v úterý 31. ledna, pošta bude tento den otevřena jen od 10 do 11 hod. z technických důvodů. Firma ČEZ Distribuce informuje o odstáv… celé hlášení

Starší hlášení

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Prohlášení o přístupnosti / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov