Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Veselíčko

2. Důvod a způsob založení

Obec Veselíčko (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.1990 v souladu se zákonem č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Veselíčko 68, 751 25  Veselíčko

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Veselíčko 68, 751 25  Veselíčko

4. 3 Úřední hodiny

Pondělí a středa: (úřední dny) 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Mimo úřední dny je třeba schůzku předem telefonicky domluvit. Pracovníci obce mohou být na školeních či jednáních.

4.4 Telefonní čísla

+420 581 793 255

4.5 Čísla faxu

+420 581 793 255

4.6 Adresa internetové stránky

www.obec-veselicko.cz

4.7 Adresa e-podatelny

urad.veselicko@iol.cz

4.8 Další elektronické adresy

info@obec-veselicko.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo úctu: 3326831/0100
Banka: Komerční banka

6. IČ

00302198

7. DIČ

neplátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Závěrečný účet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 Základní informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v hodinách pro veřejnost. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

10.1 Lhůty pro vyřízení žádosti

 • poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti –  do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení
 • je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání
 • podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů
 • rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů
 • upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy

11. Opravné prostředky

11. 1 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah

 • odvolání se podává písemně modrou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje

 • zastupitelstvo obce – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

11. 2 Lhůty pro vyřízení odvolání

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

ODPOVEDNI-FORMULAR_2015-04-17_VESELÍČKO

13. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14. 1. 1 Obecně závazné vyhlášky

14. 1. 2 Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

14. 1. 3 Usnesení zastupitelstva

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Programové vybavení CODEXIS® ONLINE

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012 – Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva za rok 2013 – výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014 – výroční zpráva 2014

Výroční zpráva za rok 2015 – Výroční zpráva za rok 2015 (staženo 148× )

Výroční zpráva za rok 2016 –Výroční zpráva za rok 2016

Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Mapový portál Geosense

Hlášení rozhlasu

 • 18. 12. 2017

  TJ Sokol Veselíčko oznamuje, že se ve středu 20. 12. 2017 ruší cvičení předškolních dětí. Další cvičení se uskuteční ve středu 3. 1. 2018.
  TJ Sokol Dolní Újezd pořádá ve středu 27.12.2017…

Starší hlášení

Nejnovější foto

Dokud nás milenky nerozdělí 2018

Foto Alžběta Panáková, Divadlo VENTYL 12. 1. 2018

Tři králové 2018

Foto Stanislava Čočková

Rozloučení se starým rokem 2017 II.

Foto Alžběta Panáková

Starší fotogalerie

Živé snímky z webkamery
Projekt sociální bydlení

Aktuality

 • Veselíčko a 100. výročí založení republiky

  Vážení občané,

  Muzeum Záhoří ve spolupráci s Obecním úřadem ve Veselíčku připravuje ke 100. výročí založení republiky výstavu zaměřenou na vývoj obce za toto období. Vzhledem k tomu, že bycho…

  15. 01. 2018

 • Hasičský ples 19. 1. 2018

  Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko vás zve na tradiční hasičský ples,
  který se koná 19. ledna 2018 v kulturním domě v Tupci.

  K poslechu a hlavně k tanci bude hrát skupina ELIXÍR

  Bohatá tombola i…

  06. 01. 2018

Archiv aktualit

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Newsletter

Budeme vás pravidelně informovat o novinkách obce. Pro přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje zadejte svůj e-mail.

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Aktualizuje Bc. Adéla Giblová / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov