Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Veselíčko

2. Důvod a způsob založení

Obec Veselíčko (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.1990 v souladu se zákonem č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Zastupitelé

Organizace a spolky

Komise a výbory 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Veselíčko 68, 751 25  Veselíčko

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Veselíčko 68, 751 25  Veselíčko

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa: (úřední dny) 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Mimo úřední dny je třeba schůzku předem telefonicky domluvit. Pracovníci obce mohou být na školeních či jednáních.

4.4 Telefonní čísla

+420 581 793 255

4.5 Čísla faxu

+420 581 793 255

4.6 Adresa internetové stránky

www.obec-veselicko.cz

4.7 Adresa e-podatelny

urad.veselicko@iol.cz

4.8 Další elektronické adresy

info@obec-veselicko.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo úctu: 3326831/0100
Banka: Komerční banka

6. IČ

00302198

7. DIČ

neplátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Závěrečný účet

9. Žádosti o informace

Rok 2019:

Rok 2021:

 • 1) Odpovědi na dotazy dle zákona 106/1999 Sb.: 9.6.2021 doručeno: dotaz, odpověď
 • 2) Odpovědi na dotazy dle zákona 106/1999 Sb.: doručeno 27.10.2021: odpověď: 9.11.2021

Rok 2022:

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 Základní informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v hodinách pro veřejnost. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

10.1 Lhůty pro vyřízení žádosti

 • poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti –  do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení
 • je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání
 • podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů
 • rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů
 • upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy

11. Opravné prostředky

11. 1 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah

 • odvolání se podává písemně modrou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje

 • zastupitelstvo obce – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

11. 2 Lhůty pro vyřízení odvolání

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

ODPOVEDNI-FORMULAR_2015-04-17_VESELÍČKO

13. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14. 1. 1 Obecně závazné vyhlášky

14. 1. 2 Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

14. 1. 3 Usnesení zastupitelstva

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Programové vybavení CODEXIS® ONLINE

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2012 – Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva za rok 2013 – výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014 – výroční zpráva 2014

Výroční zpráva za rok 2015 – Výroční zpráva za rok 2015 (staženo 448× )

Výroční zpráva za rok 2016 –Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017 – Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018 – Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019 – Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020 – doc08498020210303153403

Výroční zpráva za rok 2021- Výroční zpráva za rok 2021

18. Informace o zpracování osobních údajů

 

Důležité zprávy o dění v obci na telefon
Mapový portál

Nejnovější foto

Veselé vánoční betlémy 2022

Veselé vánoční betlémy 2022, 27. 11. 2022, Muzeum Záhoří

Rozsvěcování vánočního stromku 2022

Rozsvěcování vánočního stromku 2022, 27. 11. 2022

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Ustavující zasedání zastupitelstva obce, 19. 10. 2022, KD Tupec

Interaktivní prohlídka kronik obce Veselíčko - novinka
Povodňový portál
Projekt sociální bydlení
Koronavirus
Kanalizace Tupec - výstavba 2020

Mapa

Veselíčko na mapě

Kontakt

Obec Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
okres Přerov

info@obec-veselicko.cz
+420 581 793 255
úřední hodiny OÚ

Hlášení rozhlasu

5. 12. 2022

Pan Chytil z Dolního Újezdu nabízí ryby na vánoční svátky, na přání je lze i vykuchat. V nabídce je kapr, amur, pstruh. Objednávat můžete na tel.č.: 604 816 823. Muzeum Záhoří zve na adventní výstavu Veselé vánočn… celé hlášení

Starší hlášení

Copyright©2013, Obec Veselíčko / Prohlášení o přístupnosti / Tvorba www stránek - Studio Bajola Přerov